SUPER KID 2
Bài viết

SUPER KID 2

Đây là chương trình nền tảng giảng dạy theo phương châm giáo dục của Singapore: “Giáo dục tích cực”. Các chương trình và phương pháp dạy được các giáo viên của RVi xây dựng để kích thích tinh thần và hứng thú học tập của học sinh. Các em sẽ học 2 môn nền tảng...

14/08/201714/08/2017by
SUPER KID 1
Bài viết

SUPER KID 1

Đây là chương trình nền tảng giảng dạy theo phương châm giáo dục của Singapore: “Giáo dục tích cực”. Các chương trình và phương pháp dạy được các giáo viên của RVi xây dựng để kích thích tinh thần học tập của học sinh. Các em sẽ học 2 môn nền tảng là: Tiếng Anh và...

14/08/201724/08/2017by