Giáo dục phổ thông là gì? Giáo dục phổ thông trong hệ thống giáo dục Việt Nam

giáo dục phổ thông là gì
5 (100%) 1 vote

Trong quá trình trưởng thành ai cũng phải trải qua các bậc học phổ thông từ mầm non đến cấp ba. Vậy giáo dục phổ thông là gì và gồm những bậc học nào? Quy định của nhà nước về giáo dục phổ thông.

Giáo dục phổ thông là gì?

giáo dục phổ thông là gì

 

Hệ thống giáo dục Việt Nam nói riêng cũng như hầu hết hệ thống giáo dục trên thế giới đều được chia thành các chương trình/bậc học khác nhau. Trong đó bậc đầu tiên là giáo dục mầm non, sau đó đến giáo dục phổ thông (hay giáo dục cơ bản) và giáo dục đại học. Bên cạnh đó còn có các lĩnh vực chuyên biệt như giáo dục nghề nghiệp, giáo dục chuyên biệt về năng khiếu hay đối với học sinh dân tộc miền núi.

Vậy giáo dục phổ thông là gì?

Theo điều 22, Luật giáo dục 1998 số: 11/1998/QH10 quy định giáo dục phổ thông gồm 3 bậc học là giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông. Cụ thể,

 1. Giáo dục tiểu học là bậc học bắt buộc đối với tất cả trẻ em trong độ tuổi từ 06 đến 14 tuổi. Giáo dục tiểu học kéo dài trong 5 năm từ lớp 1 đến lớp 5. Học sinh lên 6 tuổi sẽ chính thức bước vào lớp 1.
 2. Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện với các học sinh từ 11 tuổi. Chương trình trung học cơ sở kéo dài trong 4 năm từ lớp 6 đến lớp 9. Trước khi bước vào trung học cơ sở, học sinh phải tốt nghiệp bậc tiểu học. Nếu đi học đúng tuổi thì học sinh 11 tuổi sẽ chính thức lên lớp 6.
 3. Giáo dục trung học phổ thông là bậc cuối cùng trong giáo dục phổ thông. Bậc này được thực hiện trong ba năm học, từ lớp mười đến lớp mười hai. Học sinh trước khi bước vào trung học phổ thông phải tốt nghiệp trung học cơ sở. Học sinh 15 tuổi chính thức bước vào lớp 10.

Các trường hợp có thể bắt đầu bậc học ở độ tuổi cao hơn đã được quy định trong các khoản trên. Theo đó, độ tuổi muộn nhất để kết thúc chương trình bậc tiểu học là 14 tuổi. Nếu độ tuổi bắt đầu học tiểu học theo quy định là 6 tuổi thì chậm nhất, học sinh lên 10 tuổi phải nhập học lớp 1.

Mục tiêu của giáo dục phổ thông

Luật Giáo dục năm 1998 quy định rõ mục tiêu của các bậc học trong giáo dục phổ thông.

Mục tiêu chung của giáo dục phổ thông là dạy dỗ, rèn luyện học sinh phát triển toàn diện mọi mặt về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản. Nhằm mục tiêu giúp học sinh hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng và rèn luyện  tư cách, trách nhiệm công dân. Nhằm chuẩn bị cho học sinh nền tảng cơ bản tiếp tục học lên cao hơn hay tham gia lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, bậc giáo dục tiểu học nhằm mục tiêu giúp học sinh hình thành những cơ sở nền tảng đầu tiên chuẩn bị cho sự phát triển đúng đắn về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để làm cơ sở cho học sinh tiếp tục học lên bậc  trung học cơ sở.

giáo dục tiểu học

Mục tiêu của giáo dục trung học cơ sở là giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả học tập ở bậc giáo dục tiểu học. Học sinh tiếp thu thêm kiến thức, có trình độ học vấn trung học cơ sở. Đồng thời trang bị cho học sinh những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học tiếp bậc trung học phổ thông. Sau khi học trung học cơ sở học sinh nếu không học trung học phổ thông, học sinh có thể chọn học trung học chuyên nghiệp, học nghề hoặc lao động.

Mục tiêu của giáo dục trung học phổ thông là giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của bậc giáo dục trung học cơ sở là nền tảng nâng cao và hoàn thiện kiến thức bậc trung học phổ thông. Đồng thời, trang bị cho học sinh những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp giúp học sinh có sự chuẩn bị cơ bản để tiếp tục học đại học, cao đẳng. Hoặc học sinh có thể lựa chọn đi học trung học chuyên nghiệp, học nghề hoặc đi làm.

Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông

Điều 24 Luật Giáo dục năm 1998 quy định yêu cầu về nội dung và phương pháp giáo dục phổ thông.

Nội dung giáo dục phổ thông trước hết phải đảm bảo tính phổ thông, tính cơ bản đồng thời mang tính toàn diện, hướng nghiệp một cách hệ thống. Giáo dục phổ thông phải gắn với thực tiễn cuộc sống, phải phù hợp với tâm sinh lý của từng lứa tuổi học sinh và quan trọng là đáp ứng mục tiêu giáo dục ở mỗi bậc học, cấp học.

Trong đó yêu cầu cụ thể đối với nội dung giáo dục tiểu học phải đảm bảo sau quá trình học tập, học sinh có hiểu biết đơn giản, cơ bản và cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người. Học sinh thực hành tốt các kỹ năng cơ bản nghe, đọc, nói, viết và tính toán. Rèn luyện học sinh có thói quen giữ gìn vệ sinh thân thể; giúp học sinh có hiểu biết ban đầu và khởi dậy niềm đam mê về hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật (nếu có).

Nội dung giáo dục trung học cơ sở trước tiên là phải củng cố, phát triển những nội dung đã học ở bậc tiểu học. Đảm bảo cho học sinh có những hiểu biết phổ thông về các bộ môn khoa học cơ bản là tiếng Việt, Toán học, lịch sử; kiến thức khoa học tự nhiên và xã hội, tin học, pháp luật, ngoại ngữ. Đồng thời trang bị cho học sinh có những hiểu biết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp.

Tương tự, nội dung giáo dục trung học phổ thông trước hết cũng phải củng cố, phát triển những kiến thức đã học ở bậc trung học cơ sở và sau đó hoàn thành nội dung giáo dục phổ thông. Nội dung phải đảm bảo học sinh được trang bị những chuẩn kiến thức phổ thông, cơ bản, toàn diện. Đồng thời, đẩy mạnh nội dung ở một số môn học quan trọng để phát triển năng lực, đáp ứng nguyện vọng của học sinh. Nội dung bậc giáo dục phổ thông cũng đặc biệt chú trọng định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh định hình công việc nghề nghiệp mong muốn trong tương lai để có lựa chọn chính xác và các trường đại học, cao đẳng hay học nghề hoặc đi vào xã hội làm việc.

 1. Yêu cầu chung về phương pháp giáo dục phổ thông là phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học và đối tượng học sinh. Phương pháp giáo dục phổ thông là bồi dưỡng và thúc đẩy học sinh tự rèn luyện, tự học, vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống. Đồng thời phương pháp giáo dục cũng phải tạo ra tác động đến tình cảm đời sống tâm lý của học sinh, đem lại niềm vui niềm say mê học tập cho học sinh.
 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan ra quyết định lựa chọn ban hành chương trình giáo dục. Chương trình giáo dục phổ thông chính là thể hiện rõ nhất yêu cầu về nội dung và phương pháp giáo dục phổ thông.

Chương trình giáo dục phổ thông

Điều 2, chương I, Thông tư 14/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về tổ chức Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông nêu rõ.

Chương trình giáo dục phổ thông (được gọi tắt là chương trình) bao gồm chương trình tổng thể và các chương trình môn học. Trong đó:

Chương trình tổng thể là văn bản quy định những vấn đề chung nhất, khái quát nhất và có tính chất định hướng của chương trình giáo dục phổ thông. Văn bản này bao gồm:

 • Quan điểm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông của nhà nước, của hệ thống giáo dục và của tác giả
 • Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình từng giáo dục của cấp học cụ thể
 • Yêu cầu về kết quả đạt được về các mặt phẩm chất và năng lực cốt lõi của học sinh sau mỗi cấp học
 • Hệ thống các môn học và hoạt động giáo dục đi kèm
 • Thời lượng cho từng môn học
 • Định hướng những nội dung giáo dục bắt buộc ở từng cấp học/bậc học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc
 • Định hướng về phương pháp giáo dục và công tác đánh giá kết quả giáo dục ở mỗi bậc học
 • Điều kiện tối thiểu để thực hiện và đẩy mạnh chương trình giáo dục phổ thông

Chương trình môn học là văn bản mà trong đó xác định vị trí, vai trò từng môn học trong thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông. Mục tiêu và yêu cầu cần đạt đối với từng môn học. Nội dung giáo dục cốt lõi của từng môn học ở mỗi lớp và mỗi cấp học đối với tất cả học sinh trên toàn quốc. Định hướng kế hoạch dạy học từng môn học ở mỗi lớp và mỗi cấp học. Xác định phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục. Đánh giá kết quả giảng dạy và học tập của từng môn học cuối mỗi kỳ học.

Văn bằng giáo dục phổ thông

bằng giáo dục phổ thông

Luật Giáo dục năm 1998 có điều 27 quy định về văn bằng giáo dục phổ thông. Theo đó, mỗi học sinh sau khi hoàn thành một bậc học thì sẽ được cấp các văn bằng chứng nhận tương đương từng cấp học.

Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông với đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được dự thi kỳ thi tốt nghiệp các cấp. Nếu kết quả thi đạt yêu cầu thì được cấp bằng tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Tuy nhiên hiện nay, chỉ còn bậc trung học phổ thông là còn giữ hình thực thi tốt nghiệp sau đó có kết quả mới được cấp bằng tốt nghiệp THPT. Còn bậc tiểu học và trung học cơ sở, sau khi hoàn thành chương trình học, học sinh đạt kết quả đủ điều kiện sẽ được cấp bằng tốt nghiệp luôn mà không cần thi tốt nghiệp.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, quận, thị xã hay thành phố trực thuộc tỉnh sẽ là đơn vị cấp bằng tốt nghiệp tiểu học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là các đơn vị cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

rvcentre.edu.vn

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *